"Ούτε το μικρό μας δακτυλάκι για την ένωση"
ΟΛΕΣ ΜΑΣ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ

23 Δεκεμβρίου 2012

Ακόμα ένα τεκμήριο της συμπόρευσης Λιλλήκα και ΕΔΕΚ με την Ακροδεξιά

Η Ελληνική Δικαιοσύνη το επιβεβαιώνει:
Εμπλοκή Νίκου Κουτσού σε βίαιη αντιδημοκρατική δράση το 74’
 • Γνήσιες οι μαρτυρίες από τα αρχεία του ΑΚΕΛ που παρουσιάζουν τον Νίκο Κουτσού ως οπλοφόρο και «ανακριτή» αντιστασιακών τον μαύρο Ιούλη του 1974.
 • Αθωώθηκαν ομόφωνα οι Σταύρος Τομπάζος και Μακάριος Δρουσιώτης - Τους έκανε μήνυση για πλαστογραφία ο Νίκος Κουτσού, όταν το 2003 έδωσαν στη δημοσιότητα τα ντοκουμέντα.
 • «Πες μου πού έ­χεις τα ό­πλα, για­τί αν πας κά­τω εις το Λευ­κό­νοι­κον θα υ­πο­φέ­ρεις» - Στη πα­ρου­σία του Νίκου Κου­τσού, μέλη της ΕΟΚΑ Β’ κα­κο­ποίη­σαν αγωνιστή της δημοκρατίας με α­πο­τέ­λε­σμα να χά­σει την ό­ρα­ση στο δε­ξί του μά­τι.
Στη ΓΝΩΜΗ 21/12/2012
 • Στις 10 Δε­κεμ­βρίου εκ­δι­κά­στη­κε από το 9ο Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Αθη­νών  η μή­νυ­ση του Νί­κου Κου­τσού κα­τά του δη­μο­σιο­γρά­φου Μα­κά­ριου Δρου­σιώ­τη και του πα­νε­πι­στη­μια­κού Σταύ­ρου Τομπάζου, με τη κατηγορία ότι πλα­στο­γρά­φη­σαν έγ­γρα­φο που πε­ριεί­χε κα­τά­θε­ση του Φώ­τη Λοϊζί­δη, σύμφω­να με την ο­ποία ο νυν Αντιπρόεδρος του ΕΥΡΩΚΟ και υποστηρικτής της υποψηφιότητας Γιώργου Λιλλήκα, εί­χε ε­νερ­γή συμ­με­το­χή σε πράξεις βίας κατά αγωνιστών της Δημοκρατίας τον Ιούλη του 1974.
 • Η δι­κα­στι­κή δια­μά­χη των δύο πλευ­ρών ξε­κίνησε 2003, ό­ταν ο Νίκος Κου­τσού υ­πέ­βα­λε μή­νυ­ση για συ­κο­φαντι­κή δυ­σφή­μη­ση κα­τά του Μα­κά­ριου Δρου­σιώ­τη για άρ­θρο του στην ε­φη­με­ρί­δα «Ελευ­θε­ρο­τυ­πία» των Αθηνών, το ο­ποίο α­νέ­φε­ρε ό­τι ο Κου­τσού ήταν στην Κύ­προ κα­τά τη διάρ­κεια του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος της 15ης Ιου­λίου, κυ­κλο­φο­ρού­σε έ­νο­πλος στην πε­ριο­χή Αμμο­χώ­στου και συμμετείχε σε κα­κο­ποίη­ση πο­λι­τών.
 • Σύμ­φω­να με το ί­διο άρ­θρο, ο Νίκος Κουτσού, εκλέχθηκε με τις «ευ­λο­γίες» του Γρί­βα το 1971, πρό­ε­δρος της Εθνι­κής Φοι­τη­τι­κής Ένω­σης Κυ­πρίων (Ε­ΦΕΚ).
ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ
 • Η α­πό­φα­ση του Πλημ­με­λειο­δι­κείου της Αθήνας, δέ­χε­ται ως γνή­σια την κα­ταγ­γε­λία που ο Φώτης Λοϊζίδης έ­δω­σε στις 14 Νο­εμ­βρίου του 1975 σε ε­πι­τρο­πή του Α­ΚΕ­Λ, η ο­ποία ε­ρευ­νού­σε τα γε­γο­νό­τα του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος ε­νώ­πιον του δι­κη­γό­ρου Μι­χά­λη Πα­πα­πέ­τρου.
 • Στην κα­ταγ­γε­λία του ο Λοϊζί­δης α­να­φέ­ρει ό­τι στις 17 Ιου­λίου 1974 συ­νε­λή­φθη α­πό έ­νο­πλη ο­μά­δα δέ­κα α­τό­μων και με­τα­φέρ­θη­κε στο κε­ντρι­κό κα­φε­νείο του χω­ριού ό­που ο Κου­τσού του εί­πε: «Πες μου πού έ­χεις τα ό­πλα, για­τί αν πας κά­τω εις το Λευ­κό­νοι­κον θα υ­πο­φέ­ρεις».
 • Στη συ­νέ­χεια τον με­τέ­φε­ραν στο Λευ­κό­νοι­κο ό­που στη πα­ρου­σία και του Ν. Κου­τσού τον κα­κο­ποίη­σαν με α­πο­τέ­λε­σμα να χά­σει την ό­ρα­ση στο δε­ξί του μά­τι.
 • Το έγ­γρα­φο βρέ­θη­κε στο αρ­χείο του πα­τέ­ρα του Σταύ­ρου Το­μπά­ζου που υ­πήρ­ξε Προϊστά­με­νος της Κρα­τι­κής Υπη­ρε­σίας Πλη­ρο­φο­ριών Κύ­πρου. Το αρ­χείο πε­ριε­λάμ­βα­νε και μέ­ρος του φα­κέ­λου της Ε­ΦΕ­Κ, το ο­ποίο πε­ριέ­χει στοι­χεία για τη σχέ­ση της ορ­γά­νω­σης με την Χού­ντα των Αθη­νών.
ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ Γ. ΛΙΛΛΗΚΑ
 • Μετά τους δύο πρώην προέδρους της Δράσις-ΚΕΣ, τον Αλέξανδρο Μιχαηλίδη και τον Αντρέα Αποστόλου που έλαβαν καίρια πόστα στη καμπάνια Λιλλήκα, η διασύνδεση του «εκλεκτού» των Αρχιεπισκόπου-Λυσσαρίδη με την Ακροδεξιά, επιβεβαιώνεται σαφώς και με τη στήριξη που δέχεται από την «πρωτοβουλία Κουτσού».
 • Μπορεί τα νεαρότερα στελέχη της κίνησης του Γιώργου Λιλλήκα να κρύβονται πίσω από το νεαρό της ηλικίας τους για να δηλώνουν αμέτοχοι στο πραξικόπημα, χωρίς φυσικά να καταδικάζουν ούτε τον Γρίβα, ούτε και την ΕΟΚΑ Β’, αλλά συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα που στηρίζουν τον υποψήφιο έχουν στη πλάτη τους ακόμα και δικαστικές αποφάσεις που δέχονται ως γνήσιες τις μαρτυρίες που κάνουν λόγο για τη συμμετοχή τους στη προδοσία και για βασανισμό δημοκρατικών ανθρώπων.  
 • Κι αν για τη περίπτωση του Φώτη Παπαφώτη, το επιτελείο του «υποψηφίου των πολιτών» δηλώνει «ανήξερο», δεν μπορεί να ισχυριστεί το ίδιο για τη στήριξη που δέχεται από τον Νίκο Κουτσού που μάλιστα ηγείται και ομάδας στελεχών του ΕΥΡΩΚΟ.
 • Αυτοί είναι οι πολλοί από τους βασικούς υποστηριχτές του Γιώργου Λιλλήκα: Ενωτικοί, Γριβικοί, νοσταλγοί της ΕΟΚΑ Β’, εθνικιστές, φανατικά ενάντιοι στη Λύση-Επανένωση και την επαναπροσέγγιση με τους Τουρκοκύπριους. Πολιτικές προσωπικότητες που δεν έχουν αποδεχθεί το πόρισμα για το Φάκελο της Κύπρου, αμετανόητοι πυρήνες που ζητούν και τα ρέστα κατηγορώντας την Αριστερά και την Δημοκρατική Αντίσταση για το 74’. 
 • Και μ’ αυτούς, όπως γίνεται πια ξεκάθαρο, συμμαχούν Λιλλήκας και ΕΔΕΚ, μαζί και με τους γνωστούς λιποτάχτες του Κινήματος, για να διασπάσουν και να αποδυναμώσουν την ευρύτερη δημοκρατική παράταξη.  

23 σχόλια:

 1. Ανώνυμος23/12/12, 10:47 μ.μ.

  Είμαι πολλά περίεργος να δώ τί θα πράξει το ΑΚΕΛ αν δεν περάσει στο δεύτερο γύρο ο Μαλάς...

  Ναι ναι ξέρω, εννα περάσει μπλα μπλα μπλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. :-) ε, αφού ξέρεις πως εν θα ικανοποιηθεί ποτέ η περιέργεια σου φίλε. Ή περιμένεις όντως να περάσει ο Λιλλήκας;

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος24/12/12, 9:12 π.μ.

   Μη ζαλίζεσαι άδικα. Πρώτιστος στόχος του ακελ είναι η όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη εγκατάλειψη της εξουσίας και η εκλογή Αναστασιάδη.

   Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα.

   Διαγραφή
  3. Δυσκολευκεται να αποφασισει αν θα ψηφισει Αναστασιαδη ή αν δεν θα ψηφισει καθολου στον 2ο.

   Διαγραφή
 2. Ανώνυμε,
  Μην αγχώνεσαι!
  Ε\χω σχετικό κείμενο που το έγραψα τον Φεβράρη του 2008, για την περίπτωση που τυχόν και δεν θα περνούσε ο Δημ. Χριστόφιας στον δεύτερο γύρο και θα το αναρτήσω λίαν συντόμως στο Blog μου, αφού όμως κάμω πρώτα τις αναγκαίες διορθώσεις, συμπληρώσεις κι αλλαγές [κυρίως ονομάτων]…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος24/12/12, 8:17 π.μ.

  Μολις εγράφτηκεν κάτι για τον Λιλλίκα, επεταχτήκαν τα αππιτούρκα του Christofkias Watch. Μα εξέρετο το ότι Ρήγας εν μπροστάρης της υποψηφιότητας του Λιλλίκα?
  http://www.lillikas.com/cyprus/eggrafa-wikileaks/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος24/12/12, 2:52 μ.μ.

  Αν κρίνω από τον τίτλο του άρθρου, εμφανής είναι ο πανικός εκεί στην Εζεκία Παπαιωάννου.Αγαπητέ Στέλιο, δεν θα μπω στον κόπο να σου αποδείξω το αυτονόητο.Η ΕΔΕΚ ήταν και θα παραμείνει ένα αντισασιακό, δημοκρατικό κόμμα.Σύμφωνα με τη δική σου λογική και το ΑΚΕΛ είναι ακροδεξιό, αφού στις εκλογές του 2008 ο Χριστόφιας συζητούσε με το ΕΥΡΩΚΟ, για στήριξή του στο Β γύρο.Επίσης, θα σε παραπέμψω και σε δηλώσεις του ίδιου του Γ.Γ του ΑΚΕΛ,περί όμορων δυνάμεων και ότι ΕΔΕΚ και ΑΚΕΛ θα βρεθούν στο ίδιο χαράκωμα.Αποφασίστε επιτέλους εκεί στο ΑΚΕΛ.Είναι η ΕΔΕΚ ακροδεξιό κόμμα ή όμορη δύναμη;Είναι συγγενικό σας κόμμα η εχθρικό;Είναι εξαιτίας αυτών των μεταλλάξεών σας,που η ΕΔΕΚ δεν πρόκειται να σας εμπιστευτεί ποτέ.

  Γιώργος Συμεού

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεώργιε!
   Ο χώρος της ΕΔΕΚ, όπως και του ΔΗΚΟ, είναι σίγουρα γειτονικός πολιτικός χώρος στη βάση των κεντροαριστερών-σοσιαλδημοκρατικών καταβολών. Γιατί και το ΑΚΕΛ, στη πράξη, λειτουργεί σοσιαλδημοκρατικά.
   Οι επιλογές όμως της ηγεσίας ΕΔΕΚ ειδικότερα σε ότι αφορά τη σύμπλευση με την ακροδεξιά, δημιουργούν αυτή την άσχημη κατάσταση.
   Αντί δηλαδή να βάζεις στον εαυτό σου τα ερωτήματα σχετικά με το που κατευθύνεται η αντιστασιακή-δημοκρατική ΕΔΕΚ, βλέπεις πανικούς σ' αυτούς που υποδεικνύουν αυτή τη πορεία...

   Έστω, το ιστολόγιο και η Γνώμη στην οποία δημοσιεύει εντύπως, δεν είναι η "Εζεκία Παπαϊωάννου", είναι απλά μια αριστερή-αντιεθνικιστική φωνή που συντάσσεται με το Λαϊκό Κίνημα.

   Το ΕΥΡΩΚΟ ΔΕΝ υποστήριξε Χριστόφια το 2008, ούτε και του ζητήθηκε κάτι τέτοιο.

   Η ΕΔΕΚ εξελίσσεται σε εθνικιστικό-απορριπτικό κόμμα, ναι. Συντάσσεται και συμπορεύεται με τα πλέον αντιδραστικά στοιχεία της κοινωνίας, τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα έτσι όπως την προσλαμβάνω εγώ τουλάχιστον.

   Βρίσκεται στο ίδιο μέτωπο με ανθρώπους και πολιτικούς χώρυς όπως ο Κουτσού, με αποδεδειγμένη εμπλοκή στην ΕΟΚΑ Β, με την Δρασις-ΚΕΣ και γενικά με κάθε αντιομοσπονδιακό-ακροδεξιό στοιχείο που εκφράζεται πολιτικά.

   Αν δεν σας αρέσει να βγαίνει αυτή η σχέση στην επιφάνεια είναι ένα άλλο θέμα...

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος24/12/12, 5:07 μ.μ.

   Εντάξει φίλε Στέλιο.Πήραμε το μήνυμα.Εκλογές έχουμε και πρέπει κάπως να συσπειρώσετε τους οπαδούς του κόμματος, για να μην βρεθείτε στη τρίτη θέση.Μπορεί η Γνώμη να μην είναι Εζεκία Παπαιωάννου αλλά χρηματοδοτείται και παίρνει γραμμή από αυτή.Έλα τώρα, στη Κύπρο ζούμε.Όσο για το ΕΥΕΩΚΟ;Νομίζω είτε η μνήμη σου είναι κοντή ή κάνεις πως δεν θυμάσαι.Υπήρξε μάλιστα και συνάντηση Συλλούρη-Χριστόφια μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής στα γραφεία του ΕΥΡΩΚΟ.Τέλοςπάντων.Έχει και ο καιρός γυρίσματα. Και πάλι θα είμαστε «όμορη δύναμη» και πάλι ο Άντρος Κυπριανού θα εξυμνεί τον Βάσο Λυσσαρίδη και πάλι θα είμαστε η «προοδευτική, δημοκρατική,μακαριακή δύναμη» που θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί της το ΑΚΕΛ.Και εσύ, θα έχεις ξεχάσει τα περί «της ακροδεξιάς ΕΔΕΚ».Μεγάλο βούκκο φάε μεγάλο λό μην πεις αγαπητέ Στέλιο.

   Γιώργος Συμεού

   Διαγραφή
  3. Γιώργο, χαίρομαι που επανήλθες και χαίρομαι που μιλάς ήπια και χωρίς χαρακτηρισμούς.
   Κάμνεις όμως δύο υποθέσεις, έτσι, εντελώς αυθαίρετα. Η πρώτη ότι ΑΚΕΛ και ΕΥΡΩΚΟ είχαν μια κάποια συνεννόηση στις περασμένες προεδρικές. Ισχύει; Απ ότι θυμάμαι το ΕΥΡΩΚΟ είπε «κατά συνείδηση» και κάποια έξιτ πολλ που έδειχναν σύσσωμο σχεδόν το εκλογικό σώμα του κόμματος της ακροδεξιάς, να ψηφίζει Κασουλίδη.
   Η δεύτερη ότι η Γνώμη παίρνει λεφτά και γραμμή από το ΑΚΕΛ… επειδή στη Κύπρο ζούμε! Τούτο τι σημαίνει; Ότι στη προσπάθειά του το ΑΚΕΛ να διεισδύσει περισσότερο στο επικοινωνιακό παιχνίδι, βρίσκει πρόθυμους παπαγάλους, τους πληρώνει τζιαι κάμνει τη δουλειά του;
   Δηλαδή η περίπτωση να είναι από επαγγελματική ανάγκη κάποιων ανθρώπων ή το μεράκι τους τζιαι η προσφορά τους στον χώρο τούτο, απορρίπτεται; Όλα αγοράζονται και όλα πωλούνται φίλε;
   Η πιθανότητα να πιστεύκουμε τούτα που γράφουμε, ή να θεωρούμε πως έτσι υπερασπιζόμαστε το δημόσιο συμφέρον τζιαι τον τόπο στην τελική, τζιαι πως έτσι γίνεται μια αποκάλυψη του νεοφασισμού κλπ, εν υπάρχει;
   Στη Κύπρο ζιούμε! Ετέλειωσε;
   Να σου πω όμως τι ετέλειωσε πραγματικά; Αυτό που είπε ο Σιζόπουλος σε εκπομπή του ΡΙΚ στον συνομιλητή του από το ΑΚΕΛ, νομίζω ήταν ο Χατζηγεωργίου, ότι δεν είμαστε πλέον στο ίδιο στρατόπεδο.
   Η ΕΔΕΚ διάλεξε τούτον τον δρόμο, το έχω αναλύσει εκτενώς σε μια προηγούμενη μου ανάρτηση (Δεκέμβρης 2009 – Δεκέμβρης 2012: Τα τρία πέτρινα χρόνια της Αριστεράς).
   Θεωρώ πως οι μάσκες έχουν ήδη πέσει.
   Εννοείται πως στον Β γύρο θα γίνει κάλεσμα στην ΕΔΕΚ και τον κόσμο της, εννοείται πως θα θυμίσουμε τη δημοκρατική αντίσταση, τον φιλομακαριακό αγώνα ενάντια στην ΕΟΚΑ Β και την Χούντα.
   Θα μας ακούσουν όμως;
   Εμείς το χουμε για σίγουρο πως η ΕΔΕΚ θα κάνει άλλες επιλογές. Αυτή την εικόνα μας δίνει, κι έτσι, αποκαλύπτουμε από τώρα τον ρόλο της ηγεσίας της.
   Όσες αντεθνικιστικές-αντιφασιστικές δυνάμεις υπάρχουν στην ΕΔΕΚ και το ΔΗΚΟ, θα πρέπει να δούν την εικόνα ξεκάθαρα.
   Δικαιούμαστε να έχουμε αυτή την άποψη, χωρίς να επικρέμεται από πάνω μας η οποιαδήποτε αιχμή για τα κίνητρα μας;
   Το επιτελείο του Λιλλήκα τα παίρνει από τον Λιλλήκα; Ο Εμπροσθοφύλακας τα παίρνει από τον Λιλλήκα; Οι φιλοεδεκικοί τα παίρνουν από την ΕΔΕΚ; Παίρνουν γραμμή;
   Γιατί να μην δίνουν δηλαδή γραμμή; Έχουμε δει πχ τον Λιλλήκα να υιοθετεί θέσεις του κόσμου που τον στηρίζει, πχ του Λάμπρου Καούλλα για τον θυρεό κλπ.
   Κακά τα ψέματα φίλε, ο Αναστασιάδης θα πάει στον β γύρο να επεκταθεί στην εθνικιστική-απορριπτική βάση μέσα στην κοινωνία, αυτή που «εγκλωβίζεται» από τον Λιλλήκα, τζιαι ο Μαλάς θα κάμει το αντίστοιχο στις δημοκρατικές, μη-αντιακελικές δυνάμεις που «εγκλωβίζονται» και πάλι στον Λιλλήκα.
   Εν λογικό να ξεκινήσουμε που τα τωρά.
   Αν καταφέρει ο Αναστασιάδης τούτο το στοίχημα που τον πρώτο γύρο, θα εκλεγεί τζιαι που τον πρώτο γύρο.
   Η ΕΔΕΚ,εν φανερό τζιαι δεν το έχει αποκρύψει προς τιμή της ποτέ, θέλει να φτιάξει τρίτο πόλο. Το ίδιο τζιαι ο Λιλλήκας, το ίδιο τζιαι ο αρχιεπίσκοπος.
   Εν λογικό δηλαδή να σκεφτείς, ότι εν η ΕΔΕΚ που εχθρεύεται περισσότερο το ΑΚΕΛ, τουλάχιστον σε επίπεδο ηγεσίας, παρά το ΑΚΕΛ την ΕΔΕΚ. Τζιαι έτσι είναι στη πραγματικότητα θεωρώ.
   Αυτή την εικόνα έχω τουλάχιστον.

   Διαγραφή
 5. Ανώνυμος24/12/12, 7:01 μ.μ.

  Η όλη συζήτηση έχει καταντήσει γελοία. Και η επανάληψη της για χιλιοστή φορά δείχνει αν μη τη άλλο το πανικό που επικρατεί ανάμεσα στα σκληροπυρηνικά στελέχη του ακέλ όσον αφορά την εξέλιξη της προεκλογικής εκστρατείας και την καταβύθυση της κυπριακής οικονομίας και ευημερίας.
  Δυστηχώς για άλλη μια φορά, μερικοί προσπαθούν να βρουν καταφύγιο σε σαθρότητητες που ούτε οι ίδιοι δεν πιστεύουν, και που θα αρνηθούν μετά την πάροδο ενός διαστήματος όταν θα θελήσουν να σπάσουν την απομόνωση στην οποία βρίσκονται. Τι ενδιαφέρει το κόσμο σήμερα για τον κουτσού και την "ακροδεξιά συμπόρευση" της εδεκ που κατεγγέλουν τα αγαπημένα παιδιά του κόμματος, τη στιγμή που ο κόσμος δεν ξέρει αν θα έχει την εργασία του την επόμενη μέρα. Αν θα μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του ρεύματος και τα χαράτσια της φιλολαϊκής κυβέρνησης Χριστόφια.

  Σε αυτά τα ζητήματα έχει απαντήσεις το ακελ; O κ μαλάς;
  Αμφιβάλλω. Αν είχε θα τις είχε κάνει πράξη εδώ και πολύ καιρό, εδώ και μια πενταετία. Πριν να φτάσει το κράτος μας και οι πολίτες σε αυτό το σημείο (που είναι μόνο η αρχή).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμε [ημερ. 24/12/12 7:01 μ.μ.],

   Γράφεις: «Η όλη συζήτηση έχει καταντήσει γελοία. Και η επανάληψη της για χιλιοστή φορά δείχνει αν μη τη άλλο το πανικό που επικρατεί ανάμεσα στα σκληροπυρηνικά στελέχη του ακέλ όσον αφορά την εξέλιξη της προεκλογικής εκστρατείας και την καταβύθυση της κυπριακής οικονομίας και ευημερίας.» --- Έλα μην αυτοαναιρείσαι! ΕΣΥ γιατί συμμετέχεις σε μια τέτοια «συζήτηση [που] έχει καταντήσει γελοία»; Μήπως γιατί είναι ΕΣΕΝΑ που διακατέχει «πανικός […] όσον αφορά την εξέλιξη της προεκλογικής εκστρατείας…»; Το ποιόν του «κουτσού και η “ακροδεξιά συμπόρευση” της εδεκ» είναι πολιτικά ζητήματα τα οποία [όπως και η οικονομία και ο κρατήρας που εδημιουργήσαν οι Τράπεζες] πρέπει να απασχολούν και να προβληματίζουν τους πολίτες. ΕΣΥ γιατί σπεύδεις να τα υποβαθμίσεις; Ίσως επειδή τόσο ο Κουτσού όσο και η εθνικοσοσιαλιστική πλέον ΕΔΕΚ υποστηρίζουν τον δικό ΣΟΥ εκλεκτό, τον Λιλλήκα; Αλήθεια πώς «τούτος», ή ο άλλος [το Νικούιν] απαντούν στα ερωτήματα και προβλήματα του κόσμου; Δηλαδή, «…αν θα έχει την εργασία του την επόμενη μέρα», ή «αν θα μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του ρεύματος και τα χαράτσια της φιλολαϊκής κυβέρνησης Χριστόφια»; Όμως για ποια «χαράτσια» μιλάς; Γίνε συγκεκριμένος κι άσε τους αφορισμούς…
   [Όπου τζιαι, να ‘στε θα φανεί τζι’ ο αρρωστημένος! Μιλήσαμε και κρίναμε τον έρωτα της ζωής του, την ΕΔΕΚ! Εκτός κι αν ο Ανώνυμος κι ο Αρρωστημένος πάνε πακέτο: δύο στη συσκευασία ενός!]…

   Διαγραφή
  2. Βρε λες; Τζέκιλ και Χάιντ;
   Όπως και να χει, να εκφραστεί ο φίλος μας να ακούσουμε.

   Διαγραφή
 6. Νέε,
  Να δεις που είτε κάποιος θα μπει και θα βρίζει ή αν μπει κάποιος ανώνυμα δεν θα απαντήσει στα ερωτήματα που έθεσα!
  Και δεν σε παραξενεύει που ο συγκεκριμένος Ανώνυμος δεν παίρνει ένα σταθερό nickname; Είναι για να μην αναγνωρίζεταιˑ για να μην καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με το ίδιο άτομο…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος25/12/12, 9:30 π.μ.

  Ευχαριστώ που παραδέχεσαι, έστω και ασυνδείδητα ότι η συζήτηση έχει καταντήσει γελοία. Και η προσπάθεια σου να στρέψεις τη συζήτηση στο "νικούι" και στο λιλλήκα δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν έχεις καμιά ουσιαστική απάντηση για την πρόταση μαλά για την επόμενη πενταετία. Και γιατί ο μαλάς είναι κάτι καινούριο και όχι η συνέχεια του Χριστόφια; Ούτε και απαντάς ξεκάθαρα γιατί πρέπει να αφορά κάποιον η "εθνικοσοσιαλιστική" εδεκ και ο κουτσού, τη στιγμή που π.χ. η ανεργία θερίζει, και η κοινωνία βρίσκεται σε φάση κατάθλιψης.
  Όσον αφορά την δική μου συμμετοχή, θεωρώ ότι πρέπει να συμμετέχω στις πολιτικές συζητήσεις έστω και αν αυτές είναι γελοίες, έστω και αν εσύ και ορισμένοι άλλοι ενοχλούνται από την παρουσία τη δική μου και άλλων, γιατί ξεσκεπάζουμε τα σαθρά και σάπια σας επιχειρήματα, που δεν είναι άλλο από προσωπικές επιθέσεις και πισώπλατες μαχαιριές. Το ότι γράφω ανώνυμα σχόλιο σε ένα πολιτικό μπλοκ, δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν είμαι στην υπηρεσία κανενός, ούτε ρίχνω νερό στο μύλο καμιάς κομματικής προπαγάνδας. Μπορείς να πεις και΄συ, ειλικρινά και ξεκάθαρα ότι κάνεις το ίδιο;

  "Όμως για ποια «χαράτσια» μιλάς; Γίνε συγκεκριμένος κι άσε τους αφορισμούς…"

  Μιλώ για τις αυξήσεις στα καύσιμα, στο ΦΠΑ, στα τσιγάρα, στο ρεύμα, στο διαφαινόμενο και αναπόφευκτο ξεπούλημα των ημικρατικών οργανισμών που ξεζουμίσατε για να γεμίσετε προσωρινά τα ταμεία του κράτους και που θα καταλήξουν στα χέρια αυτών που βρίζεται καθημερινά, των επιχειρηματιών, λόγω της ολοφάνερης πλέον αδυναμίας σας να προτείνετε εναλλακτικές λύσεις στο μνημόνιο, μιλώ για τις αποκοπές σε πολύτεκνους, φοιτητές, ανάπηρους κ.λ.π Και κυρίως -κυρίως για την απουσία οποιασδήποτε αναπτυξιακής προοπτικής, που θα καταδικάσει οποιοδήποτε μνημόνιο σε αποτυχία εκ των προτέρων και σε άλλα μνημόνια.

  "Ίσως επειδή τόσο ο Κουτσού όσο και η εθνικοσοσιαλιστική πλέον ΕΔΕΚ υποστηρίζουν τον δικό ΣΟΥ εκλεκτό, τον Λιλλήκα;"

  Αν η εδεκ είναι ναζιστικό κόμμα τότε καλύτερα να μέμφεσαι το δικό σου κόμμα που συνεργάζετο για χρόνια με "ναζί και εθνικιστικούς κύκλους". Και θα το καμει ξανά με την πρώτη ευκαιρία.
  Ίσως τελικά αυτό που σας ενοχλεί, είναι ότι κάποιοι άλλοι ασχολούνται και λίγο με τα τωρινά προβλήματα του κράτους παρά να βρίσκουν καταφύγιο στο παρελθόν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμε [ημερ. 25/12/12 9:30 π.μ.],

   Με ότι ξέρεις, ή/και ότι καταλαβαίνεις [ή κάμνεις πως καταλαβαίνεις] χαίρεσαι και κάμνεις παshαμάν! Άσε που ερμηνεύεις κατά το δοκούν και κατά που σε βολεύει αυτά που λέμε, ενώ δεν λες τίποτα επί της ουσίας, αντίθετα το αποφεύγεις!

   Λόγου χάριν, εγώ έχω μιλήσει για «εθνικοσοσιαλιστική πλέον ΕΔΕΚ», γιατί δεν είχε πάντοτε αυτά τα γνωρίσματα, κυρίως ο κόσμος της. Όσοι είχαν διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν προ πολλού αποχωρήσει ή αποστασιοποιηθεί…

   Α, κι αυτά που αναφέρεις ως «χαράτσια», ΣΟΥ διαφεύγει μήπως ότι έχουν ψηφιστεί απ’ όλα τα κόμματα [πλην 2-3 περιπτώσεων] συμπεριλαμβανομένων και αυτών που στηρίζουν τους εκλεκτούς ΣΟΥ; Αλήθεια, πως ΕΣΥ πιστεύεις πως θα ξεπεράσουμε την «ανεργία [που] θερίζει …»; Γιατί περιορίζεσαι μόνο σε κριτικές και δεν κάμνεις και συγκεκριμένες εισηγήσεις, ή τουλάχιστον να ΜΑΣ πεις καθαρά [και να μην κρύβεσαι πίσω από το δάκτυλο σου] να ψηφίσουμε το Νικούιν ή τον Λιλλήκα;

   Τζιαι ρε Ανώνυμε, από πού κι ως πού δεν πρέπει «…να αφορά κάποιον η “εθνικοσοσιαλιστική” εδεκ και ο κουτσού…», αν είναι αυτοί με τες συγκεκριμένες εθνικοσοσιαλιστικές ιδέες τους που θα ΜΑΣ κυβερνήσουν; Διάβασες καμιά φορά τι έγινε στη Γερμανία του Μεσοπολέμου και πως ανήλθε ο Χίτλερ στην εξουσία; Δεν είχαν κι εκεί «την ανεργία [να] θερίζει, και την κοινωνία [να] βρίσκεται σε φάση κατάθλιψης»; Εκτός κι αν πιστεύεις πως την Κύπρο θα τη σώσει ένας Χίτλερ!

   Τέλος, δεν ΣΟΥ πρότεινα να γράφεις επώνυμα, αλλά να πάρεις τουλάχιστον ένα σταθερό nickname [ψευδώνυμο] για να έχει μια συνέχεια και σταθερή αναφορά η κουβέντα μας…

   Διαγραφή
 8. Ανώνυμος 225/12/12, 11:14 μ.μ.

  Εμένα ο ανώνυμος πιο πολύ πονηρός οπαδός του Νίκου Χρυσάνθου μου φέρνει, και προμηθής προβοκάτωρ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι σημασία έχει από που μας έρχεται ο φίλος. Σημασία έχει να δούμε σε πόσο βάθος μπορεί να φτάσει η επιχειρηματολογία.

   Διαγραφή
 9. Ανώνυμος 226/12/12, 9:33 π.μ.

  Μιζέρια που έχει ο κακομοίρης ε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο φίλος μας; Ναι, μπορεί τζιαι να έσβησα πάνω που 100 ποστ...
   Φαντάσου πόσο πρόβλημα έχει ο άνθρωπος, να κάθεται μες τες γιορτές να γράφει ξιτιμασιές που ξέρει ότι θα σβηστούν.

   Διαγραφή
 10. Φίλε Νέε,
  Χρόνια Πολλά και Καλά!

  Να φανταστείς πόσο ττακκουρημένος εν ο τύπος, στο δικό μου Blog όπου υπάρχει μετριασμός [προ-έλεγχος των σχολίων] και δεν εμφανίζονται αμέσως τα σχόλια που γράφονται [και το γνωρίζει αυτό] κάθεται [όταν τον πιάννουν κρίσεις] και γράφει και στέλλει υβριστικά σχόλια ξέροντας ότι τούτα δεν θα εμφανιστούν ΠΟΤΕ!!!
  Είναι όντως για λύπηση!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάποιος μου ελάλεν ότι τούτοι οι τύποι δρουν στα σαββατοκυριάκα και τις αργίες... Το έχει παρατηρημένο!
   Αν κάμουμε μια προέκταση, φαντάσου μοναξιές που έσιει όταν δεν είναι δουλειά, ή σχολείο/σχολή, για να κάμνει τούντη δουλειά του βομδαρδισμού σχολίων.

   Οι σεξουαλικές προεκτάσεις μάλιστα που δίνει στα σχόλια, μπορεί να πει κάποιος ότι περιγράφουν μια καταπιεσμένη κατάσταση.

   Εγώ παρατηρώ ότι εμφανίζεται ειδικά όταν θίγεται η αγαπημένη του ΕΔΕΚ, κι όταν τίθενται ζητήματα συνεργασίας της με την ακροδεξιά.

   Χρόνια πολλά!

   Διαγραφή
  2. Πρωμιθεας26/12/12, 10:43 μ.μ.

   Γράφει ο Νέος: «Κάποιος μου ελάλεν ότι τούτοι οι τύποι δρουν στα σαββατοκυριάκα και τις αργίες...»
   Είναι γιατί πιάνουν άδεια που τα ψυχιατρικά ιδρύματα που φοιτούν και πάνε σπίτια τους. Κι εκεί παίζουνε διάφορα επιτραπέζια χωρίς ελέγχους!

   Διαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...